Αποθέματα

Τα παγκόσμια αποθέματα και η κατανάλωση

Το Φυσικό Αέριο σχηματίστηκε από τα θαμμένα αποθέματα φυτικών και θαλάσσιων ζωικών οργανισμών που έζησαν πριν από 200 και πλέον εκατομμύρια χρόνια.

Κατά τη δημιουργία και την εναπόθεση της άμμου σε στρώματα, κάποιες φορές με πάχος χιλιάδων ποδών, δημιουργούνταν πίεση και ζέστη ώστε αυτά τα προϊόντα με την υψηλή ενεργειακή δύναμη αποσυντέθηκαν, αλλάξανε μορφή και μετασχηματίστηκαν σε υδρογονάνθρακες. Έτσι με την πάροδο του χρόνου συγκεντρώθηκαν στα στρώματα των υπογείων ιζηματογενών πετρωμάτων, με πορώδη κυρίως μορφή, που επέτρεπε την φυσική αποθήκευσή τους.

Σήμερα, το Φυσικό Αέριο θεωρείται παγκοσμίως η πιο καθαρή μορφή ενέργειας λόγω της σύστασής του. Εν αντιθέσει το πετρέλαιο, το κάρβουνο και άλλα φυσικά καύσιμα, έχουν πολύπλοκη χημική σύσταση και κατά την καύση τους εκλύονται υψηλά ποσοστά διοξειδίου του άνθρακα, ενώσεων θείου και αζώτου.

Τελευταία το Φυσικό Αέριο καλύπτει παγκοσμίως το ένα τέταρτο της κατανάλωσης ενέργειας από τον οικιακό, τριτογενή και βιομηχανικό τομέα. Στα επόμενα πενήντα χρόνια η κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 50 %. Σε αυτές τις προβλέψεις δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση του Φυσικού Αερίου σε σχέση με τις άλλες μορφές ενέργειας και συγκεκριμένα του πετρελαίου. Ένας από αυτούς, είναι η διαρκής αύξηση των τιμών του πετρελαίου λόγω των γενικότερων πολιτικοοικονομικών συνθηκών στην περιοχή εξόρυξής του.

Η Ευρώπη ευνοείται περισσότερο από κάθε άλλη ήπειρο από την ύπαρξη του Φυσικού Αερίου: η γειτνίαση με τις περιοχές παραγωγής (Ρωσία, Αλγερία, Ολλανδία, Μέση Ανατολή και άλλες), καθώς και το πυκνό δίκτυο των διασυνδεόμενων αγωγών μεταφοράς εξασφαλίζουν παντού τη διαθεσιμότητά του.

Tα αποθέματα του φυσικού αερίου...
Tα αποθέματα του Φυσικού Αερίου είναι εξίσου κατανεμημένα παγκοσμίως με αυτά του πετρελαίου. Σύμφωνα με έρευνες τα αποθέματα Φυσικού Αερίου κατά το τέλος του 2001 ανέρχονταν σε συνολικά 1669116 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, εκ των οποίων το 36,2% βρίσκεται στην πρώην Σοβιετική Ένωση και το υπόλοιπο είναι κατανεμημένο σε άλλες περιοχές του κόσμου. Αντίθετα το μεγαλύτερο ποσοστό των παγκοσμίων αποθεμάτων του πετρελαίου (63,5%) βρίσκεται στην Μέση Ανατολή.

Γενικά αποδεικνύεται ότι τα διαθέσιμα αποθέματα Φυσικού Αερίου κατά το 2001 επαρκούν για περισσότερα από εξήντα χρόνια με τους ρυθμούς παραγωγής του ιδίου έτους. Ενώ φαίνεται ότι κατά την εξαγωγή και την κατανάλωση τα αποθέματα λιγοστεύουν, οι τάσεις και η εμπειρία του παρελθόντος αποδεικνύουν ότι αυτά επανασυντίθονται εξίσου. Σε αυτό βεβαίως βοηθάει ιδιαίτερα η πρόοδος των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την εύρεση και την εξαγωγή του Φυσικού Αερίου.Kατανάλωση
Στη δεκαετία του '60 η παγκόσμια διακίνηση Φυσικού Αερίου δεν ξεπερνούσε τα 29 δις κυβικά μέτρα ετησίως. Όμως, η ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του '70 μετέβαλε άρδην το παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο.

Ο τομέας του Φυσικού Αερίου, που μέχρι τότε είχε αναπτυχθεί μόνο στις χώρες οι οποίες διέθεταν οι ίδιες αποθέματα, άρχισε στη συνέχεια να αναπτύσσεται παντού: με τους αγωγούς και τα πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου δημιουργήθηκε ένα δίκτυο ικανό να μεταφέρει το Φυσικό Αέριο ακόμη και πολύ μακριά από τα σημεία εξαγωγής.

Στις αρχές της δεκαετίας του '80 σημειώθηκαν συναλλαγές μεταξύ εξαγωγικών χωρών και χωρών αξιοποίησης του φυσικού αερίου ύψους 180 δις κυβικών μέτρων ετησίως.

Το Φυσικό Αέριο αποτέλεσε κατά το διάστημα αυτό την ταχύτερα αναπτυσσόμενη πρωτογενή μορφή ενέργειας. Πράγματι, η παγκόσμια κατανάλωση το 1999 έφθασε τα 2.400 δις κυβικά μέτρα, καλύπτοντας το 23% της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η κατανάλωση χωρίζεται σε τέσσερις βασικούς τομείς. Ο οικιακός τομέας κατέχει το 23%, ο τριτογενής το 13% και ο βιομηχανικός το 45% ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό. Τέλος η παραγωγή ηλεκτρισμού κατέχει το 13%.


 

Πηγή: ΕΠΑ Θεσσαλονίκης