Επιδοτήσεις εγκαταστάσεων

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ»

Αφορά στην επιδότηση για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Μονοκατοικίες και Πολυκατοικίες ως ενιαίο κτίριο ή ως μεμονωμένα διαμερίσματα (εξαιρούνται οι επαγγελματικοί χώροι). Τα κτίρια θα πρέπει να φέρουν άδεια πριν την 31.12.1989, να ανήκουν σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100€/τ.μ., και να έχουν πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Το πρόγραμμα προβλέπει Α) στη χορήγηση του 30% με ΑΤΟΚΟ δάνειο, και επιχορήγηση του 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για ιδιοκτήτες που έχουν ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή τις 20.000€ αντίστοιχα. Β) στη χορήγηση του 65% με ΑΤΟΚΟ δάνειο, και επιχορήγηση του 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για ιδιοκτήτες που έχουν ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 12.000 και 40.000 € ή 20.000 και 60.000€ αντίστοιχα, και Γ) στη χορήγηση του 85% με ΑΤΟΚΟ δάνειο, και επιχορήγηση του 15% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για ιδιοκτήτες που έχουν ατομικό ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 40.000 και 60.000 € ή 60.000 και 80.000€ αντίστοιχα. Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης. Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά κατοικία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000€, και επιδοτούνται δαπάνες όπως αλλαγή κουφωμάτων, τοποθέτηση θερμομόνωσης σε δώμα/στέγη και πυλωτή, αντικατάσταση ή εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης κ.α. Στόχος του προγράμματος είναι η καλύτερη διαχείριση της ενέργειας και η μέγιστη εξοικονόμηση της. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προς χρηματοδότηση σε 4 συνεργαζόμενες τράπεζες: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank EFG, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων ανά Περιφέρεια.

Για περισσότερες πληροφορίες http://exoikonomisi.ypeka.gr ή στο τηλ. 210-6969813 (Δευτέρα με Παρασκευή 10.00- 14.00).

  • «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 - ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης»

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.

Στα πλαίσια του προγράμματος είναι δυνατή η επιδότηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων συστήματος φυσικού αερίου.

Για περισσότερες πληροφορίες http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2123